نوشته شده توسط : حسن معظمي گودرزي

باسمه تعالی

طرح درس براساس دیدگاه فرا شناختبرق کار دانش

پایه تحصیلی: سال سوم رشته الکترونیک

موضوع: مدارهای R-L سری

نام درس: مدارهای الکتریکی

عنوان: مدارهای جریان متناوب

وقت: 90 دقیقه

هدف کلی: تجزیه و تحلیل مدارهای R-L سری

  هدفهای جزیی: بدست آوردن لامپدانس*_ معاد لات ولتاژ و جریان کلیه المانها _ ضریب قدرت _ ضریب کیفیت رسم دیاگرام برداری ولتاژ و جریان _ رسم مثلث توان

هدفهای رفتاری:مدارهای جریان متناوب را از نظر سری یا موازی بودن تشخیص داده و یک مدار سری را کاملاً تحلیل نموده و تمامی کمیت های آن رابدست آورد.

وسایل آموزشی: گچ و تابلو سیاه

ارزشیابی ورودی: جمع و تفریق بردار ها را بداند _ قانون اهم _ KVL و KCL را بداند

روش تدریس: به صورت سخنرانی و پرسش و پاسخ

مدل کلاسی: سنتی

گروه های آموزش گیرنده:هنرجویان سال سوم رشته الکترونیک

فعالیتهای معلم: تحلیل دو سه نمونه مدار R_L سری _ پرسش از دانش آموزان و طرح سئوالاتی برای ایجاد تفکر در دانش آموزان

فعالیتهای دانش آموزان: حل تمرینات آخر فصل و شرکت در پرسش و پاسخ های کلاسی

ارزشیابی آموزشی: گرفتن امتحان کتبی _ پرسش از دانش آموزان

 

تعیین تکلیف و تعییین برنامه های بعدی: دادن چند نمونه سئوال برای پاسخ گویی دانش آموزان در جلسه بعدی و منزل

 طرح درس پیشنهادی کارشناسی گروه های آموزشیمتوسطه

 

سرگروه برق کاردانش :حسن معظمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باسمه تعالی

طرح درس براساس دیدگاه فرا شناخت                                         برق کار دانش                                                          

پایه تحصیلی: سال سوم رشته الکتروتکنیک

موضوع: عناصر نیمه هادی خاص

نام درس: الکترونیک کاربردی

عنوان: تریستور

وقت: 90 دقیقه

هدف کلی: تحلیل مدارا ت یکسو ساز کنترل شده تریستوری

 

هدفهای جزیی: تریستور را توضیح داده و علامت اختصاری ان را بداند _ نحوه هدایت تریستوری را به دو روش بداند _ پایه های تریستور را تشخیص دهد _ یک تریستور را بتواند از نظر سلامت تست کند

 

هدفهای رفتاری: SCR را با کلید مقایسه کند _ مدار ساده تریستوری را توضیح دهد _ SCR را از نظر سالم بودن و پایه ها تشریح کند

 

وسایل آموزشی: گچ و تابلو سیاه _ تعدادی تریستور جهت یادگیری بهتر و در صورت موجود بودن یک برد برد* و لوازم لازم جهت ساخت مدار تست تریستور

ارزشیابی ورودی: دانستن نیمه های نوع n و P با یاسنیگ دیود _ دیودهای چهار لایه بشناسد

روش تدریس: به صورت پرسش و پاسخ و سخنرانی

مدل کلاسی: سنتی

گروه های آموزش گیرنده: هنرجویان سال سوم رشته الکتروتکنیک

فعالیتهای معلم: تدریس و پرسش و پاسخ از هنرجویان

فعالیتهای دانش آموزان: پاسخ به سؤالات مطرح شده در کلاس و پاسخ گویی به سؤالات پایان فصل

ارزشیابی آموزشی: امتحان کتبی _ پرسش از دانش آموزان

تعیین تکلیف و تعییین برنامه های بعدی: گرفتن و خواستن جواب سؤالات پایان فصل در جلسه بعدی کلاس از دانش آموزان

 طرح درس پیشنهادی کارشناسی گروه های آموزشی متوسطه                                                    

 

سرگروه برق کاردانش :حسن معظمی


تاریخ انتشار : |